ciasteczka Portal Dzień Dobry Brodnica w celu świadczenia usług lepszej jakości wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies).
Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dzień Dobry Brodnicadodaj news

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

17 października, 07:54 | źródło: Rada Miejska
fot. poglądowe

Zwołuję XVIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 29 października 2020r. o godz. 12.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) obradowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 11.9.2020 r. do 14.10.2020 r. oraz informacji o
przetargach za okres od 9.9.2020 r. do 14.10.2020 r.
6. Informacja Burmistrza Brodnicy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2020r.
7. Informacja Burmistrza Brodnicy dotycząca oświadczeń majątkowych za 2019r. złożonych przez
podmioty zobowiązane.
8. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
9. Informacja o wniesionych wkładach.
10. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

 

 

 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żmijewskiej wzdłuż terenów kolejowych,
b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Mostowej 6 w Brodnicy,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Mostowej 6 w Brodnicy,
d) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wczasowej w Brodnicy,
e) w sprawie wniesienia w formie aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Dworcowej w Brodnicy,

f) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Brodnica przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Brodnica,
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
h) w sprawie opłaty targowej,
i) o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
j) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania,
k) o uchyleniu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy,
l) w sprawie uchylenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017-2023,
m) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020.

 

13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Dombrowski

 

 

Tagi:

sesja, miasto, rada,

Komentarze

Podziel się z innymi: